درباره

Posted by newsworld in ... | 01.01.2011 - 10:23 am

این یک مثال برای ساخت برگه در وردپرس است. شما میتوانید در مورد خودتان در این برگه بنویسید. همچنین شما میتوانید در وردپرس به تعداد نامتناهی برگه بسازید و مدیریت کنید و برای آنها برگه های مادر و زیر برگه تعیین کنید.


No Comments on "درباره" »

No comments yet.

Leave a Comment